Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

Podstawowym aktem prawnym regulującym materię przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE.L Nr 119 str. 1) zwane dalej „ RODO” , ujednolicające zasady przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

I
Administrator Państwa danych

Administratorem Państwa danych jest Katarzyna Gryglewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet weterynaryjny Katarzyna Gryglewska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 105 (NIP 9720615906, REGON 634189624)

II
Cele przetwarzania Państwa danych
Państwa dane przetwarzane są w następujących celach :
Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 b RODO )
Tworzenia historii choroby i leczenia państwa zwierzęcia , jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 a RODO)
Wykonania ciążących na nas obowiązków np. wystawienia faktur oraz dokumentów księgowych :
Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawiania faktur (art. 6 ust. 1 c RODO):
Przez czas , w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub księgowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)
Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę od urzędów państwowych czy inspekcji weterynaryjnej, nadzoru farmaceutycznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)
Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym wygasną roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas takich postępowań (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)

 

5.  W zależności od wyboru rodzaju usługi przetwarzamy Państwa dane oraz dane dotyczące zdrowia państwa zwierząt, w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji świadczonych na Państwa rzecz usług – przez czas niezbędny do realizacji usługi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO, art. 9 ust. 2 lit a i h ) oraz w celach wskazanych w punkcie II niniejszego dokumentu.

 

6. Po wyrażeniu przez Pan/i zgody Gabinet weterynaryjny Katarzyna Gryglewska będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podczas działań marketingowych mających na celu przedstawienie ofert Gabinetu, wysyłania informacji odnoszących się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, informacji o usługach weterynaryjnych i szkoleniowych, produktach z nimi związanych (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjnych listów (np. życzeń ). Udzielona przez Państwa zgoda będzie w osobnym formularzu i może zostać w każdej chwili cofnięta

 

III
Zawarcie umowy a przetwarzanie danych osobowych

Do zawarcia z nami umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w odrębnym formularzu . Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niemniej jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia na Państwa rzecz usług.

IV
Przysługujące Państwu uprawnienia

1. W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo skierować do nas wniosek o :

Dostęp do Państwa danych
Sprostowywanie danych
Usunięcie Państwa danych
Ograniczenie Państwa danych
Przeniesienie Państwa danych

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawia, chyba, że wykażemy, że istnieją :

Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa Interesów, praw i wolności
Podstawy do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
Niezależnie od powyższych uprawnień, przysługują Państwu wszystkie te uprawnienia, o których mowa w RODO, a my zapewniamy ich realizację.
V
Podmioty, którym przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy :

 

1.  Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności :

Podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług (np. laboratoria, usługi komunalne przy darmowym czipowaniu i rejestracji psów)
Obsługującym nasze systemy informatyczne

2. Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, doradcze, konsultacyjne, prawne, podatkowe, audytowe 3. Innym administratorom danych przetwarzających Państwa dane we własnym imieniu :

podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. banki
podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych
aptekom w celu świadczenia dla Państwa usług
Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej w celu świadczenia dla Państwa usług np. wystawianiu paszportów
Bazom danych zwierząt w celu świadczenia dla Państwa usługi czipowania i wprowadzania danych zwierząt i opiekunów
Usługom Komunalnym w celu świadczenia dla Państwa usługi darmowego czipowania i wpisu do rejestru zwierząt.
VI
Pobieranie Państwa danych

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani i podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, podczas osobistego spotkania w obiekcie Gabinet weterynaryjny Katarzyna Gryglewska, przez przesłaną wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie internetowej firmy. Państwa dane pobieramy od państwa i przetwarzamy za Państwa zgodą na przewarzanie danych osobowych. W przypadku płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie informacji o numerze konta z jakiego dokonali Państwo płatności oraz w jakiej instytucji płatność została zrealizowana. Dane te będziemy przetwarzać celem weryfikacji prawidłowo dokonanej płatności oraz celem ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Państwa dane będą wykorzystywane i przetwarzane w calu świadczenia usług dla Państwa oraz celach marketingowych.

 

VII
Przekazywania Państwa danych pozna obszar EOG

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG / Unia Europejska, Norwegia, Liechenstein i Islandia) . w razie podjęcia decyzji o przekazaniu państwa danych poza obszar EOG zostaniecie państwo poinformowani.

VIII
Zgodna na przetwarzanie Państwa danych

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy skierować do Państwa prośbę o wyrażenie zgody na oznaczone wykorzystanie Państwa danych . Udzielona przez Państwa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, co jednak nie będzie wpływać na prawidłowość przetwarzania Państwa danych przed dokonaniem cofnięcia zgody.

IX
Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

X
Kontakt z administratorem

Kontakt z nami i informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych uzyskacie pod adresem : ul. Piątkowska 105, 60-648 Poznań , a także pod numerem telefonu +48 609535132